Ruskig Ångest | Konstnär | Allting är en fördel&nbsRuskig Ångest | Konstnär | Allting är en fördel | Ruskig Ångest | Konstnär | Allting är en fördel | Ruskig Ångest | Konstnär | Allting är en fördel

Vi utlyser ett jobb.

UNG- Urbankonsthall i Malmö i samverkan med Allmänna Arvsfonden. Start 2022.

Föreningen CFUK fick ett glädjande besked från Allmänna Arvsfonden den 22:a september 2021 att fonden medger ett 3-årigt stöd för att processa fram en Urbankonsthall i Malmö.

Så här lyder motiveringen:

Projektets syfte är att utveckla en plats där konst och kultur skapas/produceras
oavsett kulturell, social, individuell och politisk bakgrund.

Projektet vill stärka barn och ungdomar som skapande, kreativa och deltagande konstnärer utifrån deras egen generation.

Målet är att främja framtidskonst, helt nya verksamheter och
kombinationer av kulturella uttryck.

Verksamheten kommer att genomföras live i staden och digitalt på nätet utifrån samråd och önskningar från ungdomar.

Målgrupp är ungdomar 12-25 år med eller utan funktionsnedsättningar och med olika etniska bakgrunder.

Under tre år tänker man forma en Urbankonsthall där målgruppen får styra så mycket som möjligt den fortsatta verksamheten.

Under projekttiden har man stöd av etablerade samarbetsparter som även syftar till fortsatt samarbete efter projekttiden.

Tack vare det stödet har vi anställt 3 personer. Vi söker fortfarande någon för den digitala tjänsten under 2022.

Sista ansökningsdag är 14:e november 2021.

Är du unikt urban konstnärligt dedikerad och vill verka i ett unikt konstnärligt och kulturellt sammanhang?

Den ideella föreningen CFUK- Centrum För Urbankonst, arbetar med att processa fram en unik samtida Urbankonsthall i Malmö i projektet UNG med stöd från Allmänna Arvsfonden och med en rad andra samverkanspartners. Inom UNG skall vi under 3 års tid utarbeta en detaljerad plan över var en Urbankonsthall skall finnas, vilka som skall verka där och vad den skall innehålla. Vi vill se en ny form av konst/kultur sprungen ur det unika med att Malmö är en plats där inte mindre än 179 olika nationaliteter samlas.

Vår målgrupp i UNG är just ungdomar mellan 12 och 25 år och vi ser gärna sökandes ur den målgruppen även om alla är välkomna att söka.

Vi har den unika Hangaren vid Enskifteshagen som skiss och utgångspunkt, förlagd i den tillika unika kulturella ljudzonen med bröddoften från Pågens påtagligt skapandes en unik luftburen känsla och stämning.

Vi utgår från ett manifest bestående av en mening från konsthistoriens mest tongivande konstnärliga manifest.

Vi utlyser nu 4 tjänster på 50% vardera.

50%- Fri urbankonstnärligledare med inriktning rörelse, doft och ljud.

50%- Fri urbankonstnärlig ledare med inriktning byggnation, installation och rumsgestaltning.

50%- Fri urbankonstnärlig ledare med inriktning internetbaserade konstnärliga uttryck, projektion och samtida digital teknik.

50%- Projektadministration, ekonomi och information. (Denna tjänst har formella kvalifikationer som gäller för arbetet.)

Vi söker dig som är professionell inom de fria konsterna.

Vi söker dig som är starkt motiverad, drivande och ansvarstagande. Vi söker dig som har tankar, planer och kreativa udda idéer som du inte har hittat utrymme för att förverkliga. Vi söker dig som gärna tar ordet likväl som du ger det. Du kan formulera och genomföra dina projekt och du ingår självklart och gärna i andras. Du är en samarbetspartner och egensinnig entreprenör när det behövs. Det är inga problem för dig att verka som pedagog, talesperson, logistiker, praktiskt konst/kulturutövare, städare och organisatör. Du vet vad ditt uppdrag är men du är alltid beredd att hjälpa till inom andras uppdrag.


Du kan finna och engagera ungdomar och arbeta med dem praktiskt och teoretiskt. Du har ett brett kontaktnät.

Du är intresserad av den konst som finns tillgänglig för alla medborgare och medmänniskor som vi kallar Urban men som går under många benämningar såsom streetart, gatu-, offentligkonst eller public expressions. Vi tänker även i termer av samtid/framtidskonst.

Du kommer ingå i ett team som öppet, fritt, seriöst, nyskapande och experimentellt skall på mängder av olika sätt skall ta fram en modell för hur Malmös framtida Urbankonsthall skall se ut. Det gör vi tänkbart genom utställningar, event, seminarium, workshops, festivaler, skapande verksamheter, möten, samtal, resor och andra metoder vi finner tillsammans. Vi gör detta på plats, runt om i Malmö samt på nätet.

Du är beredd på att jobba såväl kvällar, helger som helgdagar. Du håller alltid tiden minutiöst. Du genomför det du åtar dig.

Vi önskar dessa kvalifikationer hos dig som söker:

Konstnärlig utbildning på hög nivå.

Väl dokumenterad flerårig konstnärlig/kulturell praktik.

Väl dokumenterad engagemang i olika former av gruppverksamhet.

Vi önskar även arbetsprover. Är du inom målgruppen åldersmässigt och så ung att du ännu inte genomgått tex en högskoleutbildning så är du ändå välkommen med en ansökan med betoning just på arbetsprover samt övrigt engagemang inom det konstnärliga fältet.

Din ansökan skall innehålla:

Ett personligt brev där du berättar om dig och varför du söker detta jobb.

Merit/CV förteckning som visar de kvalifikationer vi söker med kontaktuppgifter till 3 referenspersoner.

Fria digitala arbetsprover som visar exempel på just den urbankonstnärliga inriktning du önskar ansvara över och arbeta med. Gärna hänvisningar till olika verk, processer och projekt du deltagit i på olika sätt.

Kontaktuppgifter.

Vad gäller tjänsten för projektadministration, ekonomi och information så gäller utbildning, arbetserfarenhet och intresse inom tjänstens ramar. Vi ser dock gärna att du är en tillika konst och kulturell personlighet som brinner tillsammans med oss andra inför uppdraget och är beredd att hjälpa till där det behövs.

Samla alla bilder, texter, länkar mm i ett PDF dokument på max 5mb.

Din ansökan skickas senast 14/11 till pa_andreasson@yahoo.se

Under vecka 46 kallar vi några av de sökandes till intervju. Beslut om anställning meddelas 30:e november 2021. Anställningen startar 7:e Januari 2022.

Anställningsformen är provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning i ett år framöver med möjlighet till förlängning ett år i taget och i max 3 år.

Are you uniquely urban artistically dedicated and want to work in a unique artistic and cultural context?

The non-profit association CFUK- Centrum För Urbankonst, works to develop a unique contemporary Urbankonsthall in Malmö in the project UNG with support from Allmänna Arvsfonden and with a number of other collaboration partners. Within UNG, we will for 3 years prepare a detailed plan of where an Urbankonsthall will be located, who will operate there and what it will contain. We want to see a new form of art / culture sprung from the unique fact that Malmö is a place where no less than 179 different nationalities gather.

Our target group in UNG is precisely young people between 12 and 25 years of age and we are happy to see applicants from that target group, although everyone is welcome to apply.

We have the unique Hangar at Enskifteshagen as a sketch and starting point, located in the also unique cultural sound zone with the bread scent from Pågen’s clearly creating a unique airborne feeling and atmosphere.

We start from a manifesto consisting of a sentence from art history’s most influential artistic manifesto.

We are now announcing 4 positions of 50% each.

50% – Free urban artist guide with a focus on movement, scent and sound.

50% – Free urban artistic leader with a focus on construction, installation and room design.

50% – Free urban artistic leader with a focus on internet-based artistic expression, projection and contemporary digital technology.

50% – Project administration, finance and information. (This position has formal qualifications that apply to the job.)

We are looking for you who are a professional in art.

We are looking for you who are highly motivated, driven and responsible. We are looking for you who have thoughts, plans and creative odd ideas that you have not found room to realize. We are looking for you who are happy to take the floor as you give it. You can formulate and implement your projects and you are of course and happy to be part of others. You are a partner and stubborn entrepreneur when needed. It is no problem for you to work as an educator, spokesperson, logistician, practical arts / culture practitioner, cleaner and organizer. You know what your mission is but you are always ready to help in other people’s mission.

You can find and engage young people and work with them practically and theoretically. You have a wide network of contacts.

You are interested in the art that is available to all citizens and fellow human beings that we call Urban but which goes by many names such as street art, street art, public art or public expressions. We also think in terms of contemporary / future art.

You will be part of a team that will openly, freely, seriously, innovatively and experimentally in many different ways develop a model for what Malmö’s future Urbankonsthall will look like. We make this possible through exhibitions, events, seminars, workshops, festivals, creative activities, meetings, conversations, travel and other methods we find together. We do this on site, around Malmö and online.

You are prepared to work evenings, weekends and holidays. You always keep time meticulous. You carry out what you undertake.

We want these qualifications from you:

High-level artistic education.

Well-documented multi-year artistic / cultural internship.

Well-documented involvement in various forms of group activities.

We also want work samples. If you are in the target group in terms of age and so young that you have not yet completed, for example, a university degree, you are still welcome with an application with emphasis on work samples and other involvement in the artistic field.

Your application must include:

A personal letter where you tell about yourself and why you are looking for this job.

Merit / CV list that shows the qualifications we are looking for with contact information for 3 reference persons.

Free digital work samples that show examples of exactly the urban art specialization you want to be responsible for and work with. Preferably references to different works, processes and projects you have participated in in different ways.

Contact information.

As for the service for project administration, finance and information, education, work experience and interest within the framework of the service. However, we are happy to see that you are also an art and cultural personality who is passionate about the rest of us before the assignment and is willing to help where needed.

Collect all images, texts, links etc. in a PDF document of max 5mb.

Your application is sent no later than 14/11 to pa_andreasson@yahoo.se

During week 46, we call some of the applicants for an interview. The decision on employment will be announced on November 30, 2021. The employment will start on January 7, 2022.

The form of employment is probationary employment with the possibility of permanent employment one year in the future with the possibility of extension one year at a time and for a maximum of 3 years.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Vi utlyser ett jobb.

Föreningen CFUK fick ett glädjande besked från Allmänna Arvsfonden den 22:a september 2021 att fonden medger ett 3-årigt stöd för att processa fram en Urbankonsthall i Malmö. Så här lyder motiveringen: Projektets syfte är att utveckla en plats där konst och kultur

Fortsätt läsa »